Kupon rabatowy

REGULAMIN PROMOCJI „POLEĆ NAS I OBIERZ KUPON NA 50 PLN”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „POLEĆ NAS I ODBIERZ KUPON NA 50 PLN” jest www.bielizanadokarmienia.pl Magdalena Hermanowska z siedzibą w Warszawie ul. Polnej Róży 1/1415 02-798.
2. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji, określone niniejszym Regulaminem.
3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.
4. Interpretacja i wykładnia regulaminu należy wyłącznie do organizatora promocji.

§2 Warunki promocji

1. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy dokonali zakupu i rejestracji (w tym wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych) w sklepie www.bielizanadokarmienia.pl.
2. Osoba, która poleci sklep www.bielizanadokarmienia.pl 5 osobom otrzyma kupon o wartości 50 PLN.
3. Warunkiem otrzymania kuponu rabatowego jest dokonanie zakupu przez osoby polecone.
4. Osoby, które dokonają zakupu, by zostały zaliczone jako osoby polecone proszone są o dopisanie w uwagach w zamówieniu: Sklep poleciła mi …………………..(Imię i Nazwisko).
5. Sklep www.bielizanadokarmienia.pl po otrzymaniu 5 informacji od kupujących, iż sklep został im polecony przez osobę …….…………………..(Imię i Nazwisko) prześle kupon na 50 PLN do osoby polecającej.
6. Osoba polecająca, który spełniła warunki otrzymania kuponu rabatowego, otrzyma go od Organizatora, w terminie 7 dni, od daty nabycia przez Uczestnika promocji prawa do otrzymania kuponu rabatowego, na adres wskazany przez Uczestnika promocji przy składaniu zamówienia na stronie www.bieliznadokarmienia.pl.
7. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika promocji przesłanej na wskazany adres nagrody lub podania nieprawidłowego adresu, Uczestnik promocji traci prawo do Nagrody.
8. Kupony Rabatowe są ważne przez 45 dni od daty nabycia przez Uczestnika promocji prawa do otrzymania kuponu rabatowego. Data ważności kuponu jest umieszczona na kuponie rabatowym.
9. Każdy kupon rabatowy posiada unikalny kod w formacie: XXXXXX.
10. Kupon może być wykorzystany jednorazowo na zakup dowolnego produktu o wartości powyżej 50 PLN znajdującego się w sklepie www.bielizanadokarmienia.pl
11. Kupony rabatowe nie kumulują się.
12. Kupon może być przekazany osobie trzeciej.
13. Osoba chcąca zrealizować kupon powinna w uwagach zamówienia wpisać: kupon rabatowy o nr XXXXXX.
14. Wartość zamówienia osoby realizującej kupon zostanie obniżona o 50 PLN po weryfikacji.
15. Osobie posiadającej Kupon Rabatowy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem Kuponu Rabatowego.

§3 Reklamacje i skargi

1. Wszelkie reklamacje lub skargi, które rozpatruje Organizator, powinny być kierowane telefonicznie: +48 605 56 84 94 lub pisemnie na adres: www.bielizanadokarmienia.pl Magdalena Hermanowska ul. Polnej Róży 1/1415 02-798 Warszawie.
2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis podstaw reklamacji lub skargi.

§4 Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo odwołać, zawiesić bądź zakończyć Promocję w każdym czasie bez podania przyczyn takiego odwołania, zawieszenia bądź zakończenia.
2. Ewentualne koszty związane z nabyciem Nagrody w tym ewentualny obowiązek zgłoszenia i uiszczenia należnych podatków w związku z otrzymaną Nagrodą w całości obciąża Uczestnika promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach zasad Promocji, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem www.bieliznadokarmienia.pl
4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
 

Wszystkie pola są wymagane.